Przejdź do głównej treści
Facebook Instagram Youtube BIP BIP
Wysoki kontrast Kontrast A+ Duża czcionka Czcionka

Zasady przyjęć na pobyt w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie


 

 

 

1.Zasady przyjęć na pobyt w SM Spółka z o. o.

1.1. Wyrażenie chęci przyjazdu na pobyt w SM Spółka z o. o. w Bornem Sulinowie jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją zasad przyjęć na pobyt w SM Spółka z o. o. w Bornem Sulinowie” określonych poniżej;

1.2. Wstępnego zgłoszenia na pobyt w SM Spółka z o. o. może dokonać pacjent lub osoba upoważniona przez pacjenta aktem notarialnym:

- telefonicznie pod nr tel. 94 373-38-05 lub 795 402 363 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00

- drogą mailową na adres rezerwacja@centrumsm.pl

- poprzez formularz zgłoszeniowy na pobyt na stronie internetowej www.centrumsm.pl

- osobiście w siedzibie SM Spółka z o. o.  ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00;

1.3. Wstępny termin pobytu każdorazowo wyznacza SM Spółka z o.o. i termin ten może ulec zmianie bez podania przyczyny;

1.4.  Przed zbliżającym się wstępnym terminem pobytu pacjent otrzymuje informację drogą sms na numer telefonu wskazany przez pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta aktem notarialnym, w której potwierdza chęć przyjazdu do SM Spółka z o. o;

1.5. Pacjenci, którzy potwierdzili wstępny termin pobytu otrzymują kolejnego sms-a z informacją o dokumentach wymaganych do przyjęcia na wstępny pobyt;

 

2. Spełnienie warunków dotyczących wstępnego terminu pobytu:

2.1. Przesłanie wymaganych dokumentów pocztą na adres:

SM Spółka z o.o. ul Szpitalna 5 78- 449 Borne Sulinowo

- ankieta nr 1 dostępna na stronie internetowej www.centrumsm.pl do pobrania 

- ankieta nr 2 dostępna na stronie internetowej www.centrumsm.pl do pobrania 

- skala Barthel dostępna na stronie internetowej www.centrumsm.pl do pobrania 

- skala EDSS (jeśli dotyczy)

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

- kopia karty informacyjnej z ostatniego pobytu w szpitalu

- kopię upoważnienia notarialnego do reprezentowania osoby ubiegającej się o pobyt wraz z rehabilitacją w Centrum Rehabilitacji SM

2.2. Na podstawie przesłanej przez pacjenta lub osobę upoważnioną dokumentacji medycznej, dokumentacji medycznej z poprzedniego pobytu wraz z rehabilitacją w Centrum Rehabilitacji SM (o ile taki wystąpił) oraz dostępności miejsc dokonywana jest wstępna kwalifikacja na pobyt przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny. Osoby wstępnie zakwalifikowane chore na stwardnienie rozsiane przyjmowane są w pierwszej kolejności;

2.3. SM Spółka z o.o. w ramach pobytu nie zapewnia całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pacjent nie może stanowić zagrożenia pod względem zdrowotnym dla siebie i innych;

2.4. Informacja o wstępnym zakwalifikowaniu na pobyt przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny jest wysyłana do pacjenta drogą sms na numer telefonu wskazany przez pacjenta lub osobę upoważnioną aktem notarialnym;

2.5. Po otrzymaniu informacji o wstępnym zakwalifikowaniu na pobyt pacjent dokonuje opłaty za całość pobytu wg aktualnego cennika SM Spółka z o.o. Pacjenci, którzy nie dokonają wpłaty nie zostaną przyjęci na pobyt; Informacja o kwocie i terminie dokonania opłaty za całość pobytu zostanie wysłana drogą sms na numer telefonu wskazany przez pacjenta lub osobę upoważnioną aktem notarialnym;

2.6. Pacjenci wstępnie zakwalifikowani na pobyt zobowiązani są do przesłania pocztą na adres: SM Spółka z o.o. ul. Szpitalna 5, 78-449 Borne Sulinowo:

- e- skierowanie z kodem 2300 (niedopuszczalna jest forma inna niż e- skierowanie) i rozpoznaniem jednostki chorobowej (ICD-10); kod dostępu może być podany telefonicznie;

- wyniku badania na posiew moczu;

- zaświadczenie o stanie czystości skóry;

- informację o lekach przyjmowanych na stałe i chorobach współistniejących potwierdzoną przez lekarza;

2.7 e-skierowanie z kodem 2300 może byc wystawione przez:

-Lekarzy: oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych, rehabilitacji ogólnoustrojowej, ginekologicznego i geriatrycznych;

-Lekarzy poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej

-lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych,

2.8 Brak wymaganych dokumentów lub brak prawidłowych wyników badań wiąże się z nieprzyjęciem na pobyt, o czym pacjent zostanie poinformowany telefonicznie;

 

3. Zasady płatności za pobyt i inne dodatkowe usługi

3.1. Po wstępnym zakwalifikowaniu na pobyt przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny, pacjent zobowiązany jest do dokonania opłaty w całości za planowany pobyt na konto SM Spółka z o. o.:

 Santander Bank Polska S. A.   86 1090 1711 0000 0001 1381 2995.

W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko pacjenta, na rzecz której dokonywana jest opłata za pobyt oraz termin jego pobytu;

3.2. Opłatę za cały pobyt można opłacać z subkonta pacjenta. W tej sytuacji pacjent zobowiązany jest przesłać pisemną prośbę o pobranie kwoty za pobyt, z nazwą Fundacji oraz terminem pobytu;

3.3. SM Spółka z o. o. zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia pacjenta na pobyt, który nie dokonał wpłaty przed przyjazdem;

3.4. Wszelkie opłaty wynikające z zamówionych dodatkowych usług w czasie trwania pobytu w SM Spółka z o. o. pacjent powinien uregulować do końca swojego pobytu zgodnie z aktualnym cennikiem SM Spółka z o.o. poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy SM Spółka z o. o.: Santander Bank Polska S. A. 86 1090 1711 0000 0001 1381 2995, względnie gotówką lub kartą w siedzibie SM Spółka z o. o.;

 

4. Procedura zakwaterowania na pobyt w dniu przyjazdu

4.1. Przyjazd pacjentów do SM Spółka z o.o. odbywa się w wyznaczonym terminie (najczęściej jest to niedziela) od godziny 14:00, przez personel medyczny- pielęgniarki i opiekunki medyczne;

4.2. Pacjent, który przyjeżdża musi posiadać komplet dokumentów wymaganych przez SM Spółka z o. o.  w oryginale i mieć uiszczoną opłatę w całości za pobyt;

4.3. Personel medyczny w dniu przyjazdu weryfikuje aktualny stan pacjenta z przesłanymi wcześniej informacjami z dokumentacji medycznej;

4.4. W dniu przyjazdu pacjent wyraża zgodę na zasady organizacyjne i bytowe obowiązujące w SM Spółka z o. o w Bornem Sulinowie podpisując oświadczenie. Tego samego dnia po obiadokolacji odbywa się spotkanie organizacyjne dla wszystkich pacjentów. Podczas tego spotkania przekazywane są informacje dotyczące wszystkich spraw związanych z pobytem oraz rehabilitacją;

4.5. W poniedziałek i we wtorek po przyjeździe do Centrum Rehabilitacji SM lekarze rehabilitacji medycznej realizują badania lekarskie pacjentów, którzy zostali już wcześniej wstępnie zakwalifikowani przez Interdyscyplinarny Zespół Terapeutyczny na podstawie dokumentacji medycznej.  W czasie wizyty lekarskiej, zapada decyzja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu pacjenta na pobyt z rehabilitacją na podstawie przeprowadzonego badania lekarskiego. Osoby niezakwalifikowane na pobyt wraz z rehabilitacją przez lekarza rehabilitacji medycznej niezwłocznie opuszczają SM Spółka z o.o.  lub odbierane są przez rodzinę. SM spółka z o.o. nie zapewnia transportu pacjentom;

4.6. Podczas pobytu wraz z rehabilitacją w SM Spółka z o.o.  w przypadku stwierdzenia przez lekarza wystąpienia przeciwwskazań do rehabilitacji i pobytu pacjent niezwłocznie opuszcza SM Spółka z o.o. lub jest odbierany przez rodzinę. SM Spółka z o.o. nie zapewnia transportu pacjentom;

4.7. Miejsca w pokojach są wyznaczane przez pracowników SM Spółka z o.o.;

 

5. Zasady zmiany terminu pobytu w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM

5.1. Pacjent ma prawo do jednorazowej zmiany terminu pobytu, bez utraty wpłaconej wcześniej w całości opłaty za pobyt. Wpłacona opłata za pobyt, bezwzględnie musi zostać wykorzystana w terminie do 6 miesięcy od daty pierwszego planowanego pobytu. Termin pobytu ustala SM Spółka z o. o. W w/w sytuacji pacjent podlega ponownej procedurze kwalifikacji na pobyt przez interdyscyplinarny zespół terapeutyczny na podstawie zaktualizowanej dokumentacji medycznej oraz dostępności miejsc w danym terminie zgodnie z zasadami w pkt.2. 

5.2. Rozpoczęcie pobytu w terminie innym niż wyznaczony przez SM Spółka z o. o. lub rezygnacja z niego przed terminem zakończenia pobytu wyznaczonego przez SM Spółka z o. o. nie skutkuje obniżeniem opłaty za pobyt i zamówione usługi w SM Spółka z o. o. W/w sytuacjach pacjent jest zobowiązany dodatkowo do uiszczenia opłaty za niestawiennictwo na rehabilitacji w SM Spółka z o. o.;

5.3. SM Spółka z o. o. nie świadczy usług w ramach stacjonarnej, całodobowej rehabilitacji w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 991)

6. SM Spółka z o. o. zastrzega możliwość nie przyjęcia na pobyt w Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie, w przypadku zaistnienia istotnych okoliczności uniemożliwiających przyjęcie.

 

Powyższe Zasady przyjęć na pobyt w SM Spółka z o. o. Centrum Rehabilitacji SM obowiązują od 01.07.2023 r.